Archiwalne taryfy

Archiwalne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 31.07.2021 do 30.07.2024  obowiązujące do dnia 09.02.2024 r.

Archiwalne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 20.06.2018 do 19.06.2021


Archiwalne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków


Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków następuje na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat za ilość dostarczanej wody zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzeniem taryfowym;

 2. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług;

 3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, określone w odrębnych przepisach prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody Dz.U z 2002 r., Nr 8, poz. 70);

 4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust.1 u.z.z.w. jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie;

 5. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego;

 6. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług;

 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowości działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza;

 8. Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku stwierdzenia jego niesprawności, koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca;

 9. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie z poszanowaniem bezwzględnie obowiązującej normy § 17 rozporządzenia;

 10. Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie do tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym;

 11. W przypadku wystąpienia nadpłaty, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług, zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie;

 12. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna w szczególności z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. Sposób określania należności przysługującej przedsiębiorstwu ze strony Gminy z tytułu dostawy wody na cele przeciwpożarowe określa umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym, a gminą. Opłata za wodę do celów przeciwpożarowych jest pobierana zgodnie z cenami i stawkami określonymi w taryfie.