Wytyczne montażu wodomierzy ogrodowych

„AQUABELLIS” Sp. z o.o. w Rogoźnie informuje, że istnieje możliwość zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków do rozliczenia opłat w przypadku:

  1. wykorzystania wody na cele ogrodowe
  2. zużywania wody do celów produkcyjnych, technologicznych- surowiec nie tworzący ścieków

Możliwość odliczenia z rachunku wody, która została bezpowrotnie zużyta i nie trafiła do kanalizacji sanitarnej istnieje jedynie poprzez udokumentowanie przez odbiorcę rzeczywiście zużytej ilości wody na cele ogrodowe lub produkcyjne, w tym celu wymagane jest opomiarowanie danego punktu czerpalnego lub fragmentu instalacji.

Wszystkie prace związane z instalacją, zakupem, ewentualną naprawą i wymianą wodomierzy po upływie okresu ich legalizacji wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Warunki techniczne montażu wodomierza ogrodowego:

  • wodomierz powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do poboru wody, która nie będzie trafiała jako ściek do kanalizacji miejskiej w budynku lub w studni wodomierzowej
  • wodomierz powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zamarznięciem, a dostęp do niego powinien być swobodny i bezpieczny
  • wodomierz musi posiadać ważną legalizację