Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992,

obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Badania naukowe nie pozostawiają wątpliwości, że zmiany klimatu postępują i mają coraz większy wpływ na życie społeczeństw, przede wszystkim ze względu na wodę. W przyszłości będą one w coraz większym stopniu decydowały o dostępności, jakości oraz ilości wody potrzebnej do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb. Tempo postępowania tych zmian zagraża bezpośrednio podstawowemu prawu milionów ludzi do dostępu do wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Zasadnicze zmiany w obiegu wody na świecie to także wielkie wyzwanie dla produkcji energii, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia, rozwoju gospodarczego i walki z obszarami biedy, a to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Głównym celem Dnia Wody jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Dnia mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody. Fakty o zasobach wodnych na świecie:

  • Dziś 1 na 3 osoby na świecie – około 2,2 miliarda – żyje bez dostępu do czystej wody pitnej. (dane WHO/UNICEF 2019).
  • Do 2050 r. nawet 5,7 miliarda ludzi może mieszkać na obszarach, na których woda jest deficytowa przez co najmniej jeden miesiąc w roku. (UNESCO 2018).
  • Odporne na warunki klimatyczne wodociągi i urządzenia sanitarne mogłoby uratować życie ponad 360 tys. niemowląt rocznie. (ONZ 2018).
  • Przewiduje się, że do 2030 roku 700 milionów ludzi na całym świecie może zostać przesiedlonych ze swoich miejsc zamieszkania z powodu znacznego niedoboru wody.
  • Przewiduje się, że do 2040 r. globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o ponad 25 proc., a zapotrzebowanie na wodę o ponad 50 proc., głównie za sprawą produkcji, wytwarzania energii elektrycznej i na potrzeby gospodarstw domowych. (Międzynarodowa Agencja Energii 2018/UNESCO 2018).