Wniosek o wydanie / zmianę / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie / zmianę / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

warunków przyłączenia do sieci


Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości:

Dotyczy nieruchomości położonej w:

UWAGA! W Przypadku obliczania automatycznego kolumny dotyczące ilości wody i ścieków zostaną uzupełnione automatycznie po wprowadzeniu powyższych informacji. Narzędzie ma charakter pomocniczy i nie powinno być traktowane jako wyłączna podstawa do określenia wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości zrzucanych ścieków

Wniosek zostanie automatycznie wypełniony w zakresie ilości wody i ścieków po wyborze odpowiedniego pola. Narzędzie to ma charakter jedynie pomocniczy i nie powinno być traktowane jako wyłączna podstawa do określenia wielkości zapotrzebowania na wodę i ilości zrzucanych ścieków. Istnieje możliwość uzupełnienia wniosku poprzez wpisanie innych danych niż zaproponowane automatycznie.

Zapotrzebowanie na wodę

Woda pobierana będzie do celów

Wyjaśnienie użytych skrótów:
Qdśr – zapotrzebowanie średniodobowe na wodę
Qhmax – zapotrzebowanie maksymalne godzinowe na wodę
q – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706

Ilość i jakość wprowadzanych ścieków

Planowany rodzaj odprowadzanych ścieków

Niniejszym oświadczam, że wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z nieruchomości/obiektu nie będą przekraczały następujących wartości:

function pomoc(){ var x=document.getElementById('pomoc'); if (x.style.display === "none") { x.style.display = "block"; } else { x.style.display = "none"; } }
Dopuszczalna jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń „AQUABELLIS” Sp. z o.o.

L.p. Wskaźnik zanieczyszczania Wskaźnik zanieczyszczania Wartości dopuszczalne
1. BZT5 mg/l 500
2. ChZT mg/l 1000
3. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100

Nieniejszym oświadczam, że z nieruchomości/ obiektu* będą odprowadzane ścieki przemysłowe o następującej jakości:

Wyjaśnienie użytych skrótów:
Qdśr – średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków
Qhmax – maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków


Pouczenie:

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:

1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.


2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

3. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

5. Zaktualizowane/ zmienione warunki przyłączenia do sieci obowiązują przez okres 2 lat od dnia wydania zaktualizowanych/ zmienionych warunków przyłączenia do sieci.

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO Administratorem Pana/i danych osobowych jest “AQUABELLIS” Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Lipowa 55 w 64-610 Rogoźnie. Wpisana do Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000116527 NIP: 766-000-65-44
 2. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Zasieczna, z którym można się kontaktować: – pisemnie na adres: ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno, lub iodo@aquabellis.pl
 3. “AQUABELLIS” Sp zo.o. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel i podstawę prawną do ich przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), oraz gdy
  • ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f)
 4. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak, jest ono warunkiem koniecznym w celu zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług.
 5. “AQUABELLIS” Sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego
 6. Pana/i dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
  • podmiotom upoważnionym z mocy prawa na udokumentowany wniosek.
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku, złożenia przez Państwa zapytania (wniosku) w sprawach wymienionych w poprzednim zdaniu jego rozpatrzeniem zajmie się Inspektor Ochrony Danych, który dołoży starań, aby rozpatrzeć go niezwłocznie. Jeżeli jednak realizacja przedmiotowego wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc poinformujemy Pana/ą o przedłużeniu terminu
 8. Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.