You are currently viewing <img src="https://aquabellis.pl/wp-content/uploads/2021/10/news.png"> INWESTYCJA

 INWESTYCJA

W dniu 28 lutego 2022 roku została zawarta w obecności Pana Romana Szuberskiego Burmistrza Rogoźna umowa pomiędzy „AQUABELLIS” Sp. z o.o. a „ENVIROTECH” Sp. z o.o. na wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnie. Wartość kontraktu wynosi 18 917 400,00 zł brutto (15 380 000,00 zł netto). Spółka uzyskała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w formie dotacji – 7 347 416,00 zł oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach – 7 347 416,00 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w listopadzie 2023 roku. Efektem będzie zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i CO2 . Istniejące urządzenia technologiczne zostaną zastąpione nową, zautomatyzowana technologią wydobycia, uzdatniania i magazynowania wody opartą na najnowszych, dostępnych dzisiaj na rynku rozwiązaniach. Między innymi powstanie instalacja fotowoltaiczna, kotłownia węglowa zostanie zastąpiona pompą ciepła pobierającą energię z wydobywanej wody, budynki będą poddane termomodernizacji, powstaną nowe zbiorniki na wodę surową i uzdatnioną. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwsza taka inwestycja od roku 1978 tj. od momentu powstania obiektu. Spółka „AQUABELLIS” przygotowując projekt budowlany, składając wnioski o dofinansowanie oraz przeprowadzając procedurę wyłonienia Wykonawcy zadania kieruje się przede wszystkim zaspokojeniem oczekiwań odbiorców wody i dbałością o środowisko.

Od prawej: Janusz Tomaszkiewicz- Prezes Zarządu “ENVIROTECH” Sp. z o.o., Witold Goszczyński- Prezes Zarządu “AQUABELLIS” Sp. z o.o., Roman Szuberski- Burmistrz Rogoźna, Kazimierz Lis- Przewodniczący Rady Nadzorczej “AQUABELLIS” Sp. z o.o.