PRZEBUDOWA SUW W SŁOMOWIE I GOŚCIEJEWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKÓW WODOCIĄGU W TARNOWIE.

Szanowni Państwo,

Spółka “AQUABELLIS” ogłasza przetarg nieograniczony dla:

“Przebudowy SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.”

Termin składania ofert upływa 25 września 2017 roku, o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 25 września 2017 roku, o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższych w załącznikach:

Program Funkcjonalno Użytkowyhttps://aquabellis.pl/docs/Zalacznik.pdf

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=babc1984-70f9-4c22-a4e9-76a4826541f4

Szanowni Państwo,

Informujemy, że załączniki zostały uzupełnione o informację z numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych.


Szanowni Państwo, 

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 27 września 2017 roku, godzina 10.00.


Szanowni Państwo, 

Informujemy, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.


Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu 06.10.2017 roku dodano sprostowanie do unieważnienia postępowania, zawierające kwotę przeznaczoną na realizację Części 1 zamówienia. 

Załączniki: