DOSTAWA SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO OPRÓŻNIANIA SZAMB ORAZ ODSYSANIA ZANIECZYSZCZEŃ PŁYNNYCH Z RÓŻNEGO RODZAJU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, ODSTOJNIKÓW, GŁĘBOKICH DOŁÓW I WYKOPÓW.

Szanowni Państwo,

W załączeniu Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z oceną ofert z dnia 10 grudnia 2018 roku.


Szanowni Państwo,

W załączeniu Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert z dnia 4 grudnia 2018 roku.


Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami do postępowania, Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedzi.

Jednocześnie termin składania ofert został zmieniony na dzień 4 grudnia 2018 roku, godzina 12.00.


Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami do postępowania, Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedzi.

Jednocześnie termin składania ofert został zmieniony na dzień 3 grudnia 2018 roku, godzina 10.00.


Spółka “AQUABELLIS” ogłasza Zapytanie Ofertowe na realizację zadania pod nazwą:

“Dostawa samochodu asenizacyjnego przeznaczonego do opróżniania szamb oraz odsysania zanieczyszczeń płynnych z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, odstojników, głębokich dołów i wykopów.”

Termin składania ofert upływa 29 listopada 2018 roku, o godzinie 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Lipowa 55.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie:

  1. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. z 2018r poz. 627);
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018r poz. 396).
  3. Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący u Zamawiającego

Postępowanie zostało ogłoszone na portalu: www.portalogloszen.arimr.gov.pl, Id ogłoszenia: 16/14/11/2018

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Załączniki: