ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCIACH GOŚCIEJEWO I SŁOMOWO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKÓW WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI TARNOWO.

W związku z rezygnacją w dniu 20 kwietnia 2018 roku z podpisania umowy przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WOD-KAN Grzegorz Jaworowski, Zamawiający unieważnia część 1 Przedmiotu Zamówienia.


W związku z wyczerpaniem procedur wyłonienia wykonawcy wynikających z ustawy Pzp oraz Rozporządzenia, Zamawiający na podstawie  art. 43a , pkt 5c ustawy z dnia 20 lutego 2015 rokuo wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.349 z późn. zm.) w dniu 20.04.2018 roku przystąpił do negocjacji z oferentem:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WOD-KAN

Grzegorz Jaworowski 

ul. Kościuszki 24

19-300 Ełk

Po ustaleniach wynikających z negocjacji Zamawiający zamieści informację (protokół) na swojej stronie.


W związku z wyczerpaniem procedur wyłonienia wykonawcy wynikających z ustawy Pzp oraz Rozporządzenia, Zamawiający na podstawie  art. 43a , pkt 5c ustawy z dnia 20 lutego 2015 rokuo wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.349 z późn. zm.) w dniu 10.04.2018 roku przystąpił do negocjacji z oferentem:

TK- INSTALACJE Tomasz Kujawa 

Os. Leśne 42

62-100 Wiatrowo

Po ustaleniach wynikających z negocjacji Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą.


W związku z brakiem złożenia oferty odpowadającej kryterium ceny, Zamawiający na podstawie  § 7, pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2018 rpostanowił zakończyć postępowanie bez wyboru Wykonawcy.


Spółka “AQUABELLIS” ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 stycznia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.106):

“Przebudowy SUW w Słomowie i Gościejewie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.”

Zapytanie ofertowe, wraz z dokumentacją dostępne jest pod adresem:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl ID ogłoszenia: 15/19/03/2018

Program Funkcjonalno Użytkowyhttps://aquabellis.pl/docs/Zalacznik.pdf

Termin składania ofert 06 kwietnia 2018 roku, godzina 10.00

Załączniki: