Złożenie nowego wniosku

Zgłoszenie zamiaru przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej wraz z montażem wodomierza

Kod pocztowy np: 64-610
Numer PESEL składa się z 11 cyfr
Numer telefonu np 695828333 (bez spacji i innych znaków)
Zgłaszam budowę przyłącza:
Dotyczy nieruchomości położonej w:
Kod pocztowy np: 64-610

Przyłącze będzie budowane zgodnie z warunkami przyłączenia:

Roboty budowlane rozpoczną się:

Gotowość do odbioru przyłącza zgłaszam na:

Po dokonaniu pozytywnego odbioru przyłącza wodociągowego zostanie zomontowana nawiertka i wodomierz na koszt "AQUABELLIS" Sp. z o.o., po dokonaniu pozytywnego odbioru przyłącza kanalizacyjnego nastąpi wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej.
W załączeniu przekazuję:
Oświadczam, iż posiadam wszelkie wymagane przepisami tytuły prawne do dysponowania nieruchomościami, przez które przebiegać mają przyłącza, w szczególności: zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
 1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO Administratorem Pana/i danych osobowych jest "AQUABELLIS" Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Lipowa 55 w 64-610 Rogoźnie. Wpisana do Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000116527 NIP: 766-000-65-44
 2. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Zasieczna, z którym można się kontaktować: - pisemnie na adres: ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno, lub iodo@aquabellis.pl
 3. "AQUABELLIS" Sp zo.o. przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel i podstawę prawną do ich przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), oraz gdy
  • ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f)
 4. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak, jest ono warunkiem koniecznym w celu zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług.
 5. "AQUABELLIS" Sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego
 6. Pana/i dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
  • podmiotom upoważnionym z mocy prawa na udokumentowany wniosek.
 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku, złożenia przez Państwa zapytania (wniosku) w sprawach wymienionych w poprzednim zdaniu jego rozpatrzeniem zajmie się Inspektor Ochrony Danych, który dołoży starań, aby rozpatrzeć go niezwłocznie. Jeżeli jednak realizacja przedmiotowego wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc poinformujemy Pana/ą o przedłużeniu terminu
 8. Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.