Wytyczne

Wytyczne montażu wodomierzy ogrodowych.

„AQUABELLIS” Sp. z o.o. w Rogoźnie informuje, że istnieje możliwość zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków do rozliczenia opłat w przypadku:

  1. wykorzystania wody na cele ogrodowe
  2. zużywania wody do celów produkcyjnych, technologicznych- surowiec nie tworzący ścieków

Możliwość odliczenia z rachunku wody, która została bezpowrotnie zużyta i nie trafiła do kanalizacji sanitarnej istnieje jedynie poprzez udokumentowanie przez odbiorcę rzeczywiście zużytej ilości wody na cele ogrodowe lub produkcyjne, w tym celu wymagane jest opomiarowanie danego punktu czerpalnego lub fragmentu instalacji.

Wszystkie prace związane z instalacją, zakupem, ewentualną naprawą i wymianą wodomierzy po upływie okresu ich legalizacji wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Warunki techniczne montażu wodomierza ogrodowego: