O spółce

logo aquabellis lewe

Informacje

Aquabellis Sp. z o.o. powstała 1 stycznia 1992 r. jako następca prawny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji L. Wiese w Rogoźnie.

Podstawowy zakres działalności Spółki to:

 • produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców;
 • odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • rozwijanie działalności wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci;
 • wykonawstwo inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury technicznej;
 • działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym budowy obiektów i produkcji urządzeń;
 • handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym;
 • wykonawstwo usług remontowo-budowlanych w pełnym zakresie;
 • wykonawstwo usług projektowych i nadzoru inwestycyjnego;
 • inne usługi materialne i niematerialne.

Na prowadzenie działalności w tym zakresie i użytkowanie posiadanych obiektów Spółka posiada stosowne pozwolenia.

Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Gmina Miejska Rogoźno.
Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Rogoźna – Roman Szuberski.


Historia

Wodociągi

sieć wodociągowowa

W latach 1972-1973, opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej. Następnie w latach 1973-1974 prowadzono badania geologiczne, skutkiem czego było wykonanie dwóch odwiertów głębinowych o wydajności 1200m3/dobę. Sieć wodociągowa zaczęła powstawać w Rogoźnie w 1974 r. Jednocześnie trwały prace nad projektem stacji uzdatniania wody.

Budowę stacji, która dzisiaj znajduje się przy ulicy Lipowej, rozpoczęto w 1977 r. Inwestycję zakończono w 1980 roku. Od momentu wybudowania Stacja Uzdatniania Wody w Rogoźnie nigdy nie była modernizowana, przeprowadzano jedynie drobne prace remontowe i eksploatacyjne.

Spółka obecnie posiada trzy stacje uzdatniania wody. Znajdują się one w Rogoźnie, Gościejewie i Słomowie. Stacja Uzdatniania Wody w Rogoźnie zaopatruje w wodę miasto oraz jedenaście okolicznych wsi, posiada sześć studni głębinowych. Stacja Uzdatniania Wody w Gościejewie zaopatruje w wodę dziewięć wsi i posiada dwie studnie głębinowe. Stacja Uzdatniania Wody w Słomowie zaopatruje w wodę sześć wsi z trzech studni głębinowych. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 203,5 km, sieć miejska w Rogoźnie ma 38,75 km, sieć na terenach wiejskich 164,75 km. Z sieci, przez ponad 2700 przyłączy o łącznej długości 56,3 km, woda dostarczana jest do nieruchomości odbiorców.


Kanalizacja

Pierwsza oczyszczalnia ścieków pojawiła się na terenie miasta Rogoźna w latach 80. XX w. W 2003 r. została ona przebudowana. W 2011 r. w aglomeracji Rogoźno rozpoczęto realizację projektu, którego celem była rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz budowa separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny. Koszt inwestycji wyniósł ponad 28 mln złotych, w tym około 16 mln miasto uzyskało z dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Oczyszczalnia ścieków w Rogoźnie ma dobową zdolność oczyszczania 3000 m3, posiada stację zlewczą ścieków dowożonych, stację metanolu oraz plac składowania osadów. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest w dwóch systemach: podciśnieniowym i grawitacyjno-ciśnieniowym. W skład sieci wchodzą również 2 stacje próżniowo-tłoczne i 14 przepompowni. Całkowita jej długość wynosi 66 km, w tym 21 km kanalizacji podciśnieniowej.


Oczami pracowników

doświadczeni pracownicy spółkiPierwsi pracownicy wspominają początki wodociągów w Rogoźnie jako przygotowania do wielkich zmian. Powstające w latach 70. budynki biurowe oraz studnie były pierwszym krokiem do posiadanych dziś przez Aquabellis zasobów. Do roku 1979 na terenie miasta Rogoźna istniały zaledwie dwie czynne studnie. Po tych pierwszych inwestycjach nowoczesne rozwiązania dla mieszkańców Rogoźna stawały się powoli codziennością, które latami doskonalono. Samo powstawanie Spółki Aquabellis wynikało z przemian
w naszym kraju i było możliwe dzięki doświadczeniu oraz determinacji ludzi, przeświadczonych o konieczności działań mających na celu ciągły rozwój.

Oprócz ogromnej wiedzy pracowników, spoiwem powstającej Spółki były zawarte przyjaźnie oraz wspólna, ciężka praca, bez względu na zajmowane wówczas stanowiska. Ciekawostką jest historia zakupu pierwszego auta marki „Żuk”, kiedy to w styczniu 1980 r. ówczesny prezes Spółki Aquabellis pojechał po nie osobiście do Warszawy. Od tego momentu przedsiębiorstwo powiększa swój majątek.


Prezesi Spółki Aquabellis:

 • Leon Wiese do sierpnia 2003 r.
 • Wojciech Dulko do października 2015 r.
 • Mirosława Sass-Nowak do lipca 2016 r.
 • Witold Goszczyński – obecnie

Szanowni Państwo, jeśli jesteście w posiadaniu wiedzy, zdjęć bądź ciekawostek dotyczących wodociągów w Rogoźnie oraz Spółki Aquabellis, zachęcamy do kontaktu. Zapewne uda nam się wspólnie ciekawie opisać historię czegoś co jest tak potrzebne w codziennym życiu.