Aktualne taryfy

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 20.06.2018 do 19.06.2021


Uchwała nr XLVI/434/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XLVI /434/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego Aquabellis Sp. z o. o. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TARYFY:

"AQUABELLIS" Sp. z o.o. w Rogoźnie, zgodnie z Uchwałą nr XXX/283/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 r., ogłasza taryfy: dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i gminy Rogoźno na okres od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.

Rodzaj taryfy: jednolita.

Struktura taryfy: wieloczłonowa.

Ceny i stawki opłat:

Wyszczególnienie Cena Netto Cena brutto
woda 3,70 zł/m3 4,00 zł/m3
ścieki 8,94 zł/m3 9,66 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza głównego:
dla dostarczania wody 6,08 zł/miesiąc 6,57 zł/miesiąc
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 15,37 zł/miesiąc 16,60 zł/miesiąc
dla odprowadzania ścieków 13,26 zł/miesiąc 14,32 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej:
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3,95 zł/miesiąc 4,27 zł/miesiąc
dla odprowadzania ścieków 3,95 zł/miesiąc 4,27 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”):
dla dostarczania wody 3,97 zł/miesiąc 4,29 zł/miesiąc
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3,97 zł/miesiąc 4,29 zł/miesiąc
dla odprowadzania ścieków 3,97 zł/miesiąc 4,29 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
dla dostarczania wody 4,41 zł/miesiąc 4,76 zł/miesiąc
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 13,70 zł/miesiąc 14,80 zł/miesiąc
dla odprowadzania ścieków 11,59 zł/miesiąc 12,52 zł/miesiąc
 • Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych: 100,00 zł/przyłączenie.
 • Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych: 100,00 zł/przyłączenie.
 • Stawka opłaty miesięcznej za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów w zł/odbiorcę: 10000,00 zł.

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień złożenia wniosku taryfowego stawka podatku VAT wynosi 8%.

Wskaźnik Jednostka Dopuszczalne stężenie w ściekach Stawka opłaty za przekroczenie zł/kg ładunku netto Stawka opłaty za przekroczenie zł/kg ładunku brutto
BZT5 mg/l 500 3,75 4,05
ChZT mg/l 1000 3,75 4,05
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100 3,75 4,05

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień złożenia wniosku taryfowego stawka podatku VAT wynosi 8%.

Uchwała Rady miejskiej z dnia 2016.06.22 w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

TARYFY

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i gminy Rogoźno na okres od 07 listopada 2014 r. do 06 listopada 2015 r.

Rodzaj taryfy: jednolita.

Struktura taryfy: wieloczłonowa.

Ceny i stawki opłat:

Wyszczególnienie Cena Netto Cena brutto
woda 3,53 zł/m3 3,81 zł/m3
ścieki 8,94 zł/m3 9,66 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza głównego:
dla dostarczania wody 6,89 zł/miesiąc 7,44 zł/miesiąc
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 15,34 zł/miesiąc 16,57 zł/miesiąc
dla odprowadzania ścieków 13,09 zł/miesiąc 14,14 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej:
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4,64 zł/miesiąc 5,01 zł/miesiąc
dla odprowadzania ścieków 4,64 zł/miesiąc 5,01 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierza „lokalowego”):
dla dostarczania wody 4,64 zł/miesiąc 5,01 zł/miesiąc
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4,64 zł/miesiąc 5,01 zł/miesiąc
dla odprowadzania ścieków 4,64 zł/miesiąc 5,01 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
dla dostarczania wody 3,83 zł/miesiąc 4,14 zł/miesiąc
dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków 12,28 zł/miesiąc 13,26 zł/miesiąc
dla odprowadzania ścieków 10,03 zł/miesiąc 10,83 zł/miesiąc

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
 2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w pkt. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
 4. W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku - jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określonej zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.).
 5. Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
 6. W przypadkach, w których "AQUABELLIS" sp. z o.o. świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
 7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
 8. Rozliczenie faktycznej ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego z częstotliwością:
  • raz na dwa miesiące u indywidualnych odbiorców usług,
  • raz na miesiąc u odbiorców usług będących przedsiębiorcami lub instytucjami. Przepis pkt. 7 stosuje się odpowiednio.
 9. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 10. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
 12. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
 13. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Warunki stosowania cen i stawek opłat:

 • zakres świadczonych usług: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • standardy jakościowe obsługi odbiorców usług: zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr LXII/302/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. oraz obowiązującymi przepisami określającymi wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00
nr tel. 67 26 18 500, nr faksu: 67 28 18 911, e-mail: info@aquabellis.pl