O spółce


logo aquabellisInformacje

Aquabellis Sp. z o.o. powstała 1 stycznia 1992 r. jako następca prawny Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji L. Wiese w Rogoźnie.

Podstawowy zakres działalności Spółki to:

 • produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców;
 • odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • rozwijanie działalności wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci;
 • wykonawstwo inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury technicznej;
 • działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym budowy obiektów i produkcji urządzeń;
 • handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym;
 • wykonawstwo usług remontowo-budowlanych w pełnym zakresie;
 • wykonawstwo usług projektowych i nadzoru inwestycyjnego;
 • inne usługi materialne i niematerialne.

Na prowadzenie działalności w tym zakresie i użytkowanie posiadanych obiektów Spółka posiada stosowne pozwolenia.

Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Gmina Miejska Rogoźno.
Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Rogoźna – Roman Szuberski.


Historia

Wodociągi

wodociągiNa terenie Polski pierwsze wodociągi pojawiły się w XIII w. Odnotowano ich obecność we Wrocławiu (1272 r.), Poznaniu (1282 r.) i w Mydlnikach pod Krakowem (1286 r.). Wiemy też, że w 1570 r. do zasilania wodociągu
w Gdańsku użyto koła wodnego, a w 1572 r. Walenty Hendell, wrocławski rurmistrz, podobny wodociąg zbudował we Fromborku.

Zanim zaczęły powstawać wodociągi w Rogoźnie i w okolicznych wsiach, ludzie pobierali wodę ze studni. Każdy, kto chciał skorzystać ze studni, musiał udać się z wiadrem i samodzielnie je napełnić. Najczęściej były to studnie publiczne, bardziej zamożni mieszkańcy wsi i miasta starali się o ujęcie wody w pobliżu własnej posesji. Niektóre takie prywatne studnie pozostały do dziś, choć nikt już chyba ich nie używa.

W naszym mieście wszystko zaczęło się w latach 1972-1973, kiedy to opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej. Następnie w latach 1973-1974 prowadzono badania geologiczne, skutkiem czego było wykonanie dwóch odwiertów głębinowych o wydajności 1200m3/dobę. Sieć wodociągowa zaczęła powstawać
w Rogoźnie w 1974 r. Jednocześnie trwały prace nad dokumentacją techniczną dla nowoczesnej, jak na ówczesne czasy, stacji uzdatniania wody. Wymagało to przeprowadzenia wielu badań oraz technologicznych prób eksploatacyjnych procesów uzdatniania.

Budowę stacji, która dzisiaj znajduje się przy ulicy Lipowej, rozpoczęto w 1977 r. W pracach uczestniczyli także niektórzy obecni pracownicy Spółki Aquabellis.
28 grudnia 1979 r. nastąpił odbiór niedokończonej budowy – urządzenia technologiczne nie były kompletne, brakowało automatyki sterującej. W marcu 1980 r., pod kierunkiem pana Leona Wiese, została zakończona budowa i nastąpił właściwy rozruch technologiczny stacji.

Pierwsze duże przyłącze wodociągowe wykonano i oddano do użytku w czerwcu 1980 r. do Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet-Rofama.

Do zbiorowego zaopatrywania w wodę mieszkańców Spółka posiada trzy stacje uzdatniania wody, w: Rogoźnie, Gościejewie i Słomowie. Stacja Uzdatniania Wody
w Rogoźnie zaopatruje w wodę miasto oraz jedenaście okolicznych wsi, posiada sześć studni głębinowych. Stacja Uzdatniania Wody w Gościejewie zaopatruje
w wodę siedem wsi i posiada dwie studnie głębinowe. Stacja Uzdatniania Wody w Słomowie zaopatruje w wodę sześć wsi z trzech studni głębinowych.

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 195 km, sieć miejska w Rogoźnie ma 33 km, sieć na terenach wiejskich 162 km. Z sieci, przez ponad 2700 przyłączy
o łącznej długości 54 km, woda dostarczana jest do nieruchomości naszych odbiorców.


Kanalizacja

W Polsce pierwsze urządzenia kanalizacyjne pojawiły się w XIV i XV w. w Kazimierzu nad Wisłą, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Płocku, Poznaniu, Warszawie i Wilnie.
W drugiej połowie XVII i XVIII w. wyraźnie zaostrzył się problem z zaopatrzeniem miast i wsi w wodę. Prócz gospodarstw domowych coraz większe jej ilości zużywał rozwijający się na nieznaną dotąd skalę przemysł. Stan czystości wód płynących i gruntowych ulegał pogorszeniu. Przy studniach, z których pobierano wodę do celów spożywczych, prano odzież, myto się i pojono zwierzęta. Powstające w ten sposób zanieczyszczenia przenikały do wszystkich ujęć wody.

Pierwsza oczyszczalnia pojawiła się na terenie miasta Rogoźna w latach 80. XX w.; później, w 2003 r. na jej miejscu powstała nowa. W 2011 r. w aglomeracji Rogoźno rozpoczęto realizację rozbudowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz budowę separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny. Koszt inwestycji wyniósł ponad 28 mln złotych w tym około 16 mln miasto uzyskało z funduszy unijnych.

Dzisiaj oczyszczalnia ścieków w Rogoźnie ma dobową zdolność oczyszczania 3000 m3, posiada stację zlewczą ścieków dowożonych, stację metanolu oraz plac składowania osadów. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest w dwóch systemach: podciśnieniowym i grawitacyjno-ciśnieniowym, w jej skład wchodzą również
2 stacje próżniowo-tłoczne i 14 przepompowni. Całkowita jej długość wynosi 66 km, w tym 21 km kanalizacji podciśnieniowej.


Oczami pracowników

pracownicyPierwsi pracownicy wspominają początki wodociągów w Rogoźnie jako przygotowania do wielkich zmian. Powstające w latach 70. budynki biurowe oraz studnie były pierwszym krokiem do posiadanych dziś przez Aquabellis zasobów. Do roku 1979 na terenie miasta Rogoźna istniały zaledwie dwie czynne studnie. Po tych pierwszych inwestycjach nowoczesne rozwiązania dla mieszkańców Rogoźna stawały się powoli codziennością, które latami doskonalono. Samo powstawanie Spółki Aquabellis wynikało z przemian
w naszym kraju i było możliwe dzięki doświadczeniu oraz determinacji ludzi, przeświadczonych o konieczności działań mających na celu ciągły rozwój.

Oprócz ogromnej wiedzy pracowników, spoiwem powstającej Spółki były zawarte przyjaźnie oraz wspólna, ciężka praca, bez względu na zajmowane wówczas stanowiska. Ciekawostką jest historia zakupu pierwszego auta marki „Żuk”, kiedy to w styczniu 1980 r. ówczesny prezes Spółki Aquabellis pojechał po nie osobiście do Warszawy. Od tego momentu przedsiębiorstwo powiększa swój majątek.


Prezesi Spółki Aquabellis:

 • Leon Wiese do sierpnia 2003 r.
 • Wojciech Dulko do października 2015 r.
 • Mirosława Sass-Nowak do lipca 2016 r.
 • Witold Goszczyński – obecnie

Szanowni Państwo, jeśli jesteście w posiadaniu wiedzy, zdjęć bądź ciekawostek dotyczących wodociągów w Rogoźnie oraz Spółki Aquabellis, zachęcamy do kontaktu. Zapewne uda nam się wspólnie ciekawie opisać historię czegoś co jest tak potrzebne w codziennym życiu.

Autor: A. Semrau