Jak przyłączyć nieruchomość do sieci

1) W Biurze Obsługi Klienta należy złożyć:

I. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

II. Załączniki: dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek mapę sytuacyjną w skali 1:500 (aktualizowaną) określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wod. – kan. oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu upoważnienie do reprezentowania, w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje Pełnomocnik. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan wydawane są odpłatnie, w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku. Integralną częścią warunków jest umowa o przyłączenie do sieci wod. - kan., której 1 podpisany egzemplarz należy zwrócić do Spółki.

2) Po otrzymaniu warunków,

należy zlecić wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (zgodnej z otrzymanymi warunkami).

3) Inwestor lub projektant

składa w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA: Zlecenie uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza wod-kan Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej przyłącza wod-kan Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej przyłącza wod-kan dla budynków wielorodzinnych i większych obiektów. Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest odpłatne i wydawane w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji.

4) Wykonanie przyłącza

  • Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić uprawnionemu wykonawcy.
  • Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego w „Aquabellis” Sp. z o.o. oraz uprawnionemu geodecie w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Przegląd techniczny dokonywany jest odpłatnie, w obecności Inwestora i Wykonawcy. Podczas przeglądu należy przekazać jeden egzemplarz dokumentacji technicznej.

5) Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłącza

zawierana jest umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. W celu zawarcia umowy należy złożyć odpowiedni wniosek, po czym „Aquabellis” Sp. z o.o. na swój koszt zamontuje wodomierz na przyłączu wody.

6) Protokół

spisany podczas odbioru/przeglądu technicznego jest wydawany Inwestorowi po dostarczeniu pomiaru geodezyjnego powykonawczego i dokonaniu przeglądu końcowego – przed oddaniem obiektu do użytkowania.

7) Osoby prawne do wniosku o zawarcie umowy załączają:

  • Kopię decyzji nadania numeru NIP oraz numeru REGON
  • Kopię wypisu z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej